Advocats

book

Socis fundadors

Ignasi Balué i Tomás / Dret Civil, Mercantil, Concursal i Penal
Dades acadèmiques:

· Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, 1984-1989.

Dades professionals:

· Soci fundador del despatx BALUÉ JUSTO ADVOCATS, SLP, 1990 fins a l’actualitat.
· Alta a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Lleida el 4 d’abril de 1990.
· Especialitzat en Dret d’Assegurances i Responsabilitat Civil, és membre de l’Associació Espanyola d’Advocats Especialitzats en Responsabilitat Civil i Assegurances.
· Especialista en Dret Civil, Mercantil, Concursal i Penal.

Idiomes:

· Català
· Castellà
· Anglès

Josep Antoni Justo i Latorre / Advocat Tributari
Dades acadèmiques:

· Llicenciat en Dret per la Universitat de Lleida, 1984-1990.

Formació complementaria:

· Curs de Planificació i Auditoria Fiscal a l’Empresa, 2002.

Dades professionals:

· Soci fundador del despatx BALUÉ JUSTO ADVOCATS, SLP, 1990 fins a l’actualitat.
· Responsable del Departament Fiscal del despatx.
· Advocat especialista en Dret Financer, Tributari i Mercantil, Civil, Propietat i Drets Reals i Successions.
· Assessor fiscal, comptable i financer d’empreses.
· Especialista en empresa familiar, protocol familiar i planificació d’empreses.

Idiomes:

· Català
· Castellà

El nostre equip

Àngels Valentines i Balué / Mediadora Civil i Mercantil
Dades acadèmiques:

· Llicenciada en Dret per la Universitat de Lleida, 1990-1996.
· Últim curs de la llicenciatura de Dret a la Universitat Jean Moulin Lyon 3 (França), 1995-1996.
· Doctorat en Nova Legislació i Jurisprudència del Dret Civil Català. Cursos de predoctorat. Universitat de Lleida, Departament de Dret Privat, 2004-2006.

Formació complementaria:

· V Congrés de Dret Penal: “La reforma del Codi Penal”. Universitat de Salamanca, 1993.
· Curs “Dret foral català. Problemes d’avui”. Escola de Pràctica Jurídica de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Lleida, 1997.
· XIII Jornades Jurídiques: “L’avantprojecte de Llei d’Enjudiciament Civil”. Universitat de Lleida, Dep. de Dret Privat, 1998.
· Seminari: “La nova regulació de la jurisdicció contenciosa administrativa, Llei 29/1998”. Il·lustre Col·legi d’Advocats de Lleida, 1998.
· Curs d’especialització: “La successió intestada i legítima”. Universitat de Lleida, 1999.
· Seminari: “La nova Llei d’Enjudiciament Civil”. Il·lustre Col·legi d’Advocats de Lleida. Escola de Pràctica Jurídica, 2000.
· Curs d’especialització: “La responsabilitat civil de l’empresari”. Universitat de Lleida, Departament de Dret Privat, 2001.
· Curs d’especialització: “Intervenció lletrada a la Jurisdicció de Menors”. Consell de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Catalunya, 2001.
· Jornades d’Intermediació Immobiliària. Consell de l’Advocacia Catalana, 2001.
· Seminari: “Criteris processals en el Dret de Família”. Societat Catalana d’Advocats de Família, 2003.
· Curs: “Violència domèstica, nova legislació”. Consell de l’Advocacia Catalana i Il·lustre Col·legi d’Advocats de Lleida, 2003.
· Curs: “El Dret Civil de Família”. Consell de l’Advocacia Catalana i Il·lustre Col·legi d’Advocats de Lleida, 2004.
· Seminari: “Dret de Família”. Consell d’Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, 2004-2005.
· Jornada: “La nova regulació dels pactes successoris i el seu impacte en l’empresa familiar”. ESADE, Facultat de Dret, 2008.
· Jornada: “Les conseqüències econòmiques en la crisi i dissolució matrimonial i de parella”. ESADE, Facultat de Dret, 2009.

Dades professionals:

· Advocada en les especialitats civil, propietat i drets reals, família, successions, mercantil, i en l’àmbit fiscal, en impost
de successions i donacions i impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, 1996-fins a l’actualitat.
· Consultora de la Universitat Oberta de Catalunya en l’assignatura Introducció al Dret (Civil, Mercantil, del Treball
i Administratiu) de la diplomatura de Ciències Empresarials, 2006 fins a l’actualitat.
· Advocada del torn d’ofici en les especialitats família i civil, 1997-2007.
· Torn d’ofici en jurisdicció de menors, violència domèstica, penal i assistència al detingut, 1997-2006.
· Especialista en empresa familiar, protocol familiar i planificació d’empreses.

Idiomes:

· Català
· Castellà
· Francès
· Anglès