Canal de Denúncies

Canal de Denúncies

El Canal de Denúncies és un sistema de comunicació que busca facilitar que treballadors, clients, proveïdors, etc. puguin denunciar, de manera confidencial i a través d’un senzill formulari, aquelles activitats i conductes irregulars que puguin suposar un incompliment del Codi de Conducta.
Totes les denúncies seran rebudes i analitzades de manera diligent, rigorosa i confidencial, i se’ls aplicarà a totes un protocol definit de manera detallada i basat en les millors pràctiques, amb l’objectiu de donar-los una resposta i un tractament ordenat.

Dades denunciant

Dades del fet denunciat

Informació complementària

Fitxer per pujar:

Les dades que es proporcionen a través del Canal de Denúncia seran incloses en un fitxer de dades de caràcter personal titularitat de BALUÉ JUSTO ADVOCATS, SLP per a la gestió de la comunicació rebuda, així com per a la realització de tantes investigacions com siguin necessàries per determinar la comissió de la infracció. Sense perjudici de tot l’anterior, les dades de les persones que efectuïn la comunicació podran ser facilitades a les autoritats administratives o judicials, en la mesura que aquestes autoritats les requereixin com a conseqüència de qualsevol procediment derivat de l’objecte de la denúncia. Aquesta cessió de les dades a les autoritats administratives o judicials es farà sempre amb el ple compliment de la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal. Els usuaris del Canal de Denúncies podran, en qualsevol moment, exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les seves dades personals mitjançant comunicació escrita adreçada a la Direcció.

He llegit i comprès els termes descrits a l’Avís Legal: Avís Legal