Serveis

A BALUÉ JUSTO ADVOCATS estem especialitzats en tot allò que pertoca i envolta l’empresa i el món dels negocis, tant si es tracta de persones físiques com jurídiques, de forma que el nostre àmbit de treball se centra en:

Balué Justo Advocats ofereix un ampli ventall de serveis jurídics que inclouen:

 • Reclamacions extrajudicials i/o judicials de responsabilitat civil, ja sigui contra companyies asseguradores, particulars, professionals, empreses o administracions públiques, tant si són derivades d’accidents de trànsit i negligència professional (de metges, arquitectes, enginyers…) com de mala praxi, delictes i faltes, reclamacions contra la companyia asseguradora pròpia o de tercers causants del dany, etc.
 • Plets i procediments civils, mercantils, penals i contenciosos administratius.
 • Procediments civils i mercantils referits a impagats, lletres de canvi, pagarés i xecs. Reconeixements de deutes, negociacions i transaccions en cas d’insolvències. Responsabilitats civils. Procediments concursals.
 • Assessorament i litigació en l’àmbit del Dret Immobiliari, Hipotecari i Urbanístic.
 • Assessorament i representació en causes penals: assistència a detinguts, procediments abreujats per comissió de delictes, judicis de faltes i judicis ràpids. Responsabilitat penal de menors. Mediació penal. Responsabilitat civil ex delicto.
 • Dret de Família, en particular procediments de nul·litats matrimonials, separacions i divorcis: sol·licitud i modificació de mesures cautelars, guarda i custòdia de menors, pensions d’aliments i compensatòries.
 • Constitució de societats mercantils. Modificacions estatutàries. Fusions, absorcions, dissolucions i liquidacions. Augments i reduccions de capitals.
 • Constitució i gestió de societats patrimonials.
 • Transmissions de participacions socials i adquisicions de societats.
 • Assessorament fiscal, comptable, empresarial i financer. Assistència en la confecció de comptabilitats per a tot tipus d’activitats i formes d’actuació empresarial (persones físiques, societats, fundacions, cooperatives, etc.). Assistència en la realització de tots els tràmits tributaris i, especialment, en la confecció, liquidació, gestió i presentació de tota mena de declaracions tributàries relatives a l’impost sobre la renda de les persones físiques, impost de societats, impost sobre el valor afegit, transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, impost sobre successions i donacions, impostos especials, etc.
 • Assessorament i assistència en les actuacions administratives, tant de liquidacions tributàries com de comprovació i investigació tributària. Assistència en els tràmits davant els diferents òrgans de recaptació de tributs. Recursos administratius i reclamacions economicoadministratives contra actuacions de les administracions tributàries. Recursos contenciosos administratius.
 • Confecció i dipòsit de comptes anuals de societats mercantils als corresponents Registres Mercantils.
 • Assessorament laboral sobre contractació de treballadors i rescissió de contractes laborals, altes i baixes a la Seguretat Social, recursos davant la Inspecció de Treball i la Tresoreria de la Seguretat Social, procediments davant la Jurisdicció Social i expedients de regulació d’ocupació.
 • Assessorament en Compliance.